ORGANIZING COMMITTEE

 

Valeriy V. Kozlov,  kozlov@pran.ru

 

Alexey V. Borisov, borisov@rcd.ru

 

Ivan S. Mamaev,  mamaev@ics.org.ru

 

Dmitry V. Treschev,  treschev@mi.ras.ru

 

Larisa A. Gazizullina, lag@rcd.ru

 

Nadezhda N. Erdakova, enn@rcd.ru

 

Alexander A. Kilin, aka@rcd.ru